ศูนย์ปราบปรามการปล่อยเงินกู้และทวงหนี้นอกระบบ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ศปง.ตร.)
โทรศัพท์ 0 2513 0053 โทรสาร 0 2513 4242
 
หน่วยปฏิบัติ(บช.)  พื้นที่การปล่อยเงินกู้(จว.)  ที่อยู่ของผู้ปล่อยเงินกู้(จว.)  กลุ่มของผู้ปล่อยเงินกู้  รายชื่อของผู้ปล่อยเงินกู้  จนท.บันทึกข้อมูล  แฟ้มสืบสวน
  
สถิติการบันทึกข้อมูลของ บช.ต่างๆ 

 
 
  การปราบปรามการปล่อยเงินกู้และทวงหนี้นอกระบบ เป็นหน้าที่สำคัญของ  ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ที่จะต้องปกป้องดูแลประชาชน อย่าปล่อยให้กลุ่มอิทธิพล  อ้างสิทธิความเป็นเจ้าหนี้ เหนือสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชน  

  รายงานการประชุมศูนย์เงินกู้ฯ ครั้งที่ 1/2553

  Website ได้เปลี่ยนชื่อจาก www.registration.police.go.th เป็น www.debt.police.go.th

  จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนกับ ธ.ก.ส.

  จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนกับ ธ.ออมสิน

  จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนกับ ธ.ก.ส.และ ธ.ออมสิน

  จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนกับ ธ.ก.ส.

  จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนกับ ธ.ออมสิน
  

Clip เสียงประชาสัมพันธ์(เมื่อ Download แล้วให้เปลี่ยนชื่อ spot_01.xxx เป็น spot_01.wma)
  

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการปราบปรามการปล่อยเงินกู้และทวงหนี้นอกระบบ

คำสั่งคณะกรรมการฯ เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และคณะอนุกรรมการฝึกอบรม

หนังสือ ตร.ห้ามข้าราชการตำรวจปล่อยเงินกู้นอกระบบหรือเข้าไปเกี่ยวข้องคุ้มครองผู้ปล่อยเงินกู้นอกระบบ

หนังสือ ตร.กำชับการปฏิบัติตามนโยบายของงรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการปล่อยเงินกู้และทวงหนี้นอกระบบ

ข้อสั่งการให้ น. ภ.1-9 ศชต. และ ก. จัดตั้งศูนย์ปราบปรามการปล่อยเงินกู้และการทวงหนี้นอกระบบ

โครงสร้าง คณะกรรมการปราบปรามการปล่อยเงินกู้และทวงหนี้นอกระบบ

มาตรการการปราบปรามการปล่อยเงินกู้และทวงหนี้นอกระบบ

องค์ประกอบมาตรการควบคุมอาชญากรรมธุรกิจเงินกู้นอกระบบ

กลไกการประสานงานปราบปรามการปล่อยเงินกู้และทวงหนี้นอกระบบ
Access Number